Grande Finale

 • Carl #3
 • link #2
 • XertOx #4
 • Broly #1

Upper - Bracket

1/4 Finales 15:00

1/2 Finales 16:00

Finale 17:00

1/2 Finales 16:00

1/4 Finales 15:00

Match 1 - Serveur A

 • Broly #1
 • Plombz #2
 • Alpha #4
 • Xless #3

Match 2 - Serveur B

 • Rh3torique #2
 • Switch DNS
 • Speedself #3
 • Stirque #1

Match 5 - Serveur A

 • Broly #3
 • Stirque #4
 • Heav #2
 • Carl #1

Match 7 - Serveur A

 • Carl #1
 • XertOx #3
 • Heav #4
 • link #2

Match 6 - Serveur B

 • link #2
 • XertOx #1
 • Plombz #3
 • Rh3torique #4

Match 3 - Serveur C

 • Heav #2
 • link #1
 • Dam_Pouleto #3
 • Dantafass #4

Match 4 - Serveur D

 • XertOx #1
 • Novu #4
 • Carl #2
 • Nayko #3

Lower - Bracket

1er Tour
16:00

1/2 Finales
17:00

Finale
18:00

Finale de consolation
19:00

Match 8 - Serveur C

 • Xless #3
 • Speedself #1
 • Dantafass #4
 • Novu #2

Match 9 - Serveur D

 • Dam_Pouleto #1
 • Nayko #2
 • Alpha #3
 • Switch DNS

Match 10 - Serveur C

 • Speedself #1
 • Nayko #4
 • Broly #2
 • Rh3torique #3

Match 11 - Serveur D

 • Dam_Pouleto #3
 • Novu #2
 • Plombz #1
 • Stirque #4

Match 12 - Serveur A

 • Speedself #3
 • Plombz #4
 • Broly #1
 • Novu #2

Match 13 - Serveur A

 • XertOx #1
 • Heav #4
 • Broly #2
 • Novu #3